Privacy en omgaan met gegevens

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Volgens de Europese regelgeving (GDPR) informeren wij je hierbij graag over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de maatregelen die wij nemen om jouw gegevens te beschermen.

Verantwoordelijke

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens van patiënten, cliënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus.

In Zorggroep Sint-Kamillus is er een lokale DPO (= Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming). Deze kan je contacteren via: kamillus.lst.dpo@kamillus.broedersvanliefde.be. Via dit mailadres bereik je zowel de lokale DPO als het verantwoordelijk directielid.

De lokale DPO en/of de directie van Zorggroep Sint-Kamillus kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw Organisatie Broeders van Liefde waartoe Zorggroep Sint-Kamillus behoort. Ook jij kan deze per mail contacteren via: dpo@broedersvanliefde.be.

Verwerken van gegevens
Waarvoor verwerkt Zorggroep Sint-Kamillus gegevens? 
 • Patiënten-, cliënten- en  bewonerszorg (behandeling, medicatie,  doorverwijzing…)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven voor een eventuele opname
 • Patiënten-, cliënten- en  bewonersveiligheid
 • Patiënten-,  cliënten- en bewonersadministratie en -facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer
Welke gegevens verwerken we?
 • Identificatiegegevens (voornaam, naam, pasfoto, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, nationaliteit)
 • Contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres)
 • Contactgegevens van doorverwijzers
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over de behandeling en de zorg (medicatie, therapieën)
 • Sociale gegevens (contactgegevens partner, gezinssamenstelling)
 • Financiële en administratieve gegevens (bankrekeningnummer)
 • Levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt
 • Voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt
 • In specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld camerabeelden) of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname).
Toegang tot gegevens
Onderstaande interne personen hebben toegang tot (een deel van) jouw gegevens:
 • Onze medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers,…)  en eventueel hun secretariaatsmedewerkers
 • Onze administratieve medewerkers
 • Onze medewerkers van de voedingsdienst (en een externe cateraar) om je de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.

Interne personen die toegang hebben tot je gegevens beschikken enkel over die gegevens die relevant zijn voor hun jobinhoud.

Volgende externe personen of organisaties hebben toegang tot (een deel van) jouw gegevens:
 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen.
 • Jouw ziekenfonds.
 • Jouw verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft.
 • Het Riziv.
 • Een externe cateraar die de juiste maaltijden en dieetmaaltijden klaarmaakt.
 • De wasserij als je jouw was aan ons toevertrouwt.
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.      

Externe personen die toegang hebben tot jouw gegevens beschikken enkel over die gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening waar ze voor instaan.

Bewaartermijnen

Medische gegevens van patiënten, cliënten en bewoners bewaren we onbeperkt in tijd. Hiermee wijken we af van de wettelijke verplichting om dit soort gegevens 30 jaar bij te houden. Voor andere gegevens houden we ons echter wel aan de wettelijke bewaartermijnen.

Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dit doen, tenzij de wet dit niet toelaat.

Jouw rechten:
 • Recht  op  informatie:  Je mag vragen welke van jouw gegevens verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het ziekenhuis die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: Je mag de gegevens die het ziekenhuis van jou heeft altijd inkijken. Je krijgt dan een kopie om in te kijken.
 • Recht op verbetering: Als je fouten in je gegevens vindt, dan mag je vragen om deze aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: Je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het ziekenhuis, permanent en volledig verwijderd worden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet het wissen van gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: Als je  bezwaar  hebt  (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, dan kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als je bepaalde gegevens wil overdragen, bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis, dan brengt het ziekenhuis dit voor jou in orde.
 • Recht van bezwaar: Ben  je niet akkoord met de grondslag van een verwerking of met de manier  waarop bepaalde van jouw gegevens verwerkt worden, dan  kan je je hiertegen verzetten.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: Wanneer het ziekenhuis geautomatiseerd, dus zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen zou trekken uit (een deel van) jouw gegevens, dan kan je je  hiertegen verzetten. Momenteel gebruikt het ziekenhuis geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: Als we je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd hebben, dan kan je  altijd kiezen om die toestemming in te trekken.

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, contacteer de directie van Zorggroep Sint-Kamillus of de hoofdarts, als het gaat over medische gegevens.

Heb je vragen of wil je bijkomende informatie over de privacywetgeving?

Contacteer de toezichthoudende autoriteit voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens via de website: www.privacycommission.be

Privacy en omgaan met gegevens

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Volgens de Europese regelgeving (GDPR) informeren wij je hierbij graag over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de maatregelen die wij nemen om jouw gegevens te beschermen.

Verantwoordelijke

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens van patiënten, cliënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus.

In Zorggroep Sint-Kamillus is er een lokale DPO (= Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming). Deze kan je contacteren via: kamillus.lst.dpo@kamillus.broedersvanliefde.be. Via dit mailadres bereik je zowel de lokale DPO als het verantwoordelijk directielid.

De lokale DPO en/of de directie van Zorggroep Sint-Kamillus kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw Organisatie Broeders van Liefde waartoe Zorggroep Sint-Kamillus behoort. Ook jij kan deze per mail contacteren via: dpo@broedersvanliefde.be.

Verwerken van gegevens
Waarvoor verwerkt Zorggroep Sint-Kamillus gegevens? 
 • Patiënten-, cliënten- en  bewonerszorg (behandeling, medicatie,  doorverwijzing…)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven voor een eventuele opname
 • Patiënten-, cliënten- en  bewonersveiligheid
 • Patiënten-,  cliënten- en bewonersadministratie en -facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer
Welke gegevens verwerken we?
 • Identificatiegegevens (voornaam, naam, pasfoto, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, nationaliteit)
 • Contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres)
 • Contactgegevens van doorverwijzers
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over de behandeling en de zorg (medicatie, therapieën)
 • Sociale gegevens (contactgegevens partner, gezinssamenstelling)
 • Financiële en administratieve gegevens (bankrekeningnummer)
 • Levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt
 • Voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt
 • In specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld camerabeelden) of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname).
Toegang tot gegevens
Onderstaande interne personen hebben toegang tot (een deel van) jouw gegevens:
 • Onze medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers,…)  en eventueel hun secretariaatsmedewerkers
 • Onze administratieve medewerkers
 • Onze medewerkers van de voedingsdienst (en een externe cateraar) om je de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.

Interne personen die toegang hebben tot je gegevens beschikken enkel over die gegevens die relevant zijn voor hun jobinhoud.

Volgende externe personen of organisaties hebben toegang tot (een deel van) jouw gegevens:
 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen.
 • Jouw ziekenfonds.
 • Jouw verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft.
 • Het Riziv.
 • Een externe cateraar die de juiste maaltijden en dieetmaaltijden klaarmaakt.
 • De wasserij als je jouw was aan ons toevertrouwt.
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.      

Externe personen die toegang hebben tot jouw gegevens beschikken enkel over die gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening waar ze voor instaan.

Bewaartermijnen

Medische gegevens van patiënten, cliënten en bewoners bewaren we onbeperkt in tijd. Hiermee wijken we af van de wettelijke verplichting om dit soort gegevens 30 jaar bij te houden. Voor andere gegevens houden we ons echter wel aan de wettelijke bewaartermijnen.

Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dit doen, tenzij de wet dit niet toelaat.

Jouw rechten:
 • Recht  op  informatie:  Je mag vragen welke van jouw gegevens verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het ziekenhuis die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: Je mag de gegevens die het ziekenhuis van jou heeft altijd inkijken. Je krijgt dan een kopie om in te kijken.
 • Recht op verbetering: Als je fouten in je gegevens vindt, dan mag je vragen om deze aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: Je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het ziekenhuis, permanent en volledig verwijderd worden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet het wissen van gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: Als je  bezwaar  hebt  (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, dan kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als je bepaalde gegevens wil overdragen, bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis, dan brengt het ziekenhuis dit voor jou in orde.
 • Recht van bezwaar: Ben  je niet akkoord met de grondslag van een verwerking of met de manier  waarop bepaalde van jouw gegevens verwerkt worden, dan  kan je je hiertegen verzetten.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: Wanneer het ziekenhuis geautomatiseerd, dus zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen zou trekken uit (een deel van) jouw gegevens, dan kan je je  hiertegen verzetten. Momenteel gebruikt het ziekenhuis geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: Als we je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd hebben, dan kan je  altijd kiezen om die toestemming in te trekken.

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, contacteer de directie van Zorggroep Sint-Kamillus of de hoofdarts, als het gaat over medische gegevens.

Heb je vragen of wil je bijkomende informatie over de privacywetgeving?

Contacteer de toezichthoudende autoriteit voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens via de website: www.privacycommission.be