Qamillus 

Qamillus (Q = Quality) is de overkoepelende naam voor de hele kwaliteitswerking van Zorggroep Sint-Kamillus. Het gaat om concrete initiatieven waarmee we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering. Kwaliteit en veiligheid komen niet spontaan tot stand. Daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de huidige manier van werken en bij de veiligheidsrisico's die er zijn. In onze zorggroep werken we met een beleidscyclus en een kwaliteitssysteem. De beleidscyclus omvat het bepalen en opvolgen van vierjaarlijkse lange termijndoelen (=strategische beleidsplanning) en jaarlijkse doelen op ziekenhuis-, doelgroep- en afdelingsniveau (=operationele jaaractieplannen). Het kwaliteitssysteem omvat het geheel van alle processen (bv. voor opname, ontslag, zorgprogramma’s), procedures (bv. over noodplannen of afzondering), communicatie, vorming en training.

Elke dag geven onze medewerkers het beste van zichzelf om de patiënten veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Zij worden hierin ondersteund door onze kwaliteitscoördinator en -medewerker die de vinger aan de pols houden en de nieuwste trends, richtlijnen en ontwikkelingen opvolgen, samen met de stuurgroepen kwaliteit. Daarnaast buigen verschillende werkgroepen zich over specifieke thema’s zoals valpreventie, middelengebruik, vrijheidsbeperkende maatregelen... Nieuwe procedures worden uitgeschreven, bestaande worden gecontroleerd en, indien nodig, herschreven of aangevuld volgens de nieuwste inzichten. Verder ligt de focus op de implementatie van procedures op de werkvloer en continue opleiding en bijscholing van de medewerkers. 

Patiënt krijgt actieve rol

We proberen onze patiënten en hun familie en netwerk zoveel mogelijk te betrekken in het zorgproces en in onze werking. Patiënten hebben inspraak bij de opmaak van hun behandelplan en worden bevraagd in het kader van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). Deze vragenlijst wordt georganiseerd vanuit het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) om de ervaringen van patiënten met de zorg en het zorgproces in kaart te brengen. 

Onze cliëntenraad, bestaande uit de dienst herstel, directie en patiënten/bewoners, komt maandelijks samen om de noden op afdelingen of in het ziekenhuis te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn Wifi op de afdelingen en de aanwezigheid van een ervaringswerker. 

En patiënten hebben ook hun stem in de voedingsraad, waar ze feedback kunnen geven over de aangeboden maaltijden.

Patiëntveiligheid

Binnen de Zorggroep Sint-Kamillus willen we elke patiënt/bewoner kwalitatieve en veilige zorg aanbieden. We proberen continu onze zorgprocessen te optimaliseren en onveilige situaties te voorkomen. We werken in de zorg met en voor mensen en zijn er ons dan ook bewust van het feit dat er soms iets anders loopt dan voorzien. Wanneer deze onbedoelde gebeurtenissen tot schade geleid hebben of zouden kunnen leiden, vragen we aan onze medewerkers om dit te melden in ons intern meldsysteem “Melding Bijzondere Gebeurtenis”

De meldingen worden vervolgens decentraal door het afdelings- of diensthoofd onderzocht en/of opgevolgd. Men gaat niet op zoek naar een schuldige, maar tracht hieruit te leren en de processen te verbeteren. De bedoeling is om zowel correctieve als preventieve verbeteringen uit te werken. Daarnaast wordt er ook steeds centraal bekeken of er op thema- en/of zorggroepniveau verbeteringen mogelijk zijn. Bij ernstige (bijna) incidenten wordt een uitgebreide incidentanalyse overwogen. De incidenten binnen onze instelling betreffen voornamelijk fysieke en verbale agressie, wegloopgedrag, valincidenten en medicatie.

Interne audits en veiligheidsrondes

Als zorggroep hebben we er bewust voor gekozen om ook interne audits en veiligheidsrondes in te voeren. Vooropgestelde normen en werkafspraken worden via intern opgeleide auditoren getoetst op de werkvloer. Zo gaan we na of medewerkers de richtlijnen voor handhygiëne volgen, of de noodprocedures gekend zijn, of de procedures juist toegepast worden… Deze bevindingen worden gerapporteerd aan de afdelingen, de betrokken werkgroepen/verantwoordelijken en stuurgroep kwaliteit, waaruit vervolgens verbeteracties worden opstellen. 

Accreditatie Zorggroep Sint-Kamillus

Accreditatie is een methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren en een stevige basis te leggen in het procesmatig verbeteringsgericht denken. De zorg- en ondersteunende processen worden getoetst door een externe organisatie op basis van gedefinieerde standaarden. De externe organisatie waarmee Zorggroep Sint-Kamillus samenwerkt is Qualicor Europe. Het resultaat van accreditering is een kwaliteitslabel of -erkenning. In 2021 ontving Zorggroep Sint-Kamillus een gouden kwaliteitslabel voor de doelgroep Cerenah en de ondersteunende diensten. Vanaf 2022 is men gestart met een zorggroepbrede accreditering van zowel de verblijfsafdelingen, Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's) als de mobiele werking.

Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg (VIKZ) 

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft 'Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg' ontwikkeld volgens een vaste evidence-based methodologie. Als zorggroep participeren we vanaf 2023 aan 4 indicatoren:

 • De Vlaamse Patiëntenpeiling
 • Suïcidepreventie 2.0
 • Benzodiazepines
 • Zorgplannen PVT

De resultaten van de meting binnen de referentieperiode worden verwerkt door het VIKZ en gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be.

De Vlaamse Patiëntenpeiling wordt binnen Zorggroep Sint-Kamillus ook buiten de referentieperiode afgenomen bij patiënten die op ontslag gaan. De interne stuurgroep zorgkwaliteit bespreekt de resultaten en bekijkt samen met de afdelingen en patiënten/bewoners waar verbeteracties nodig en mogelijk zijn. Je kan de volledige analyse en interpretatie hier terugvinden.

Vlaamse zorginspectie

Zorginspectie is een dienst van de Vlaamse overheid. Zij inspecteren een ruime waaier aan zorgvoorzieningen, van kinderopvang over woonzorgcentra tot ziekenhuizen. Op basis van onder meer de inspectieverslagen beslist de Vlaamse overheid over opvolging, erkenningen en subsidies. Een inspectie gebeurt onaangekondigd.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, worden relevante elementen, via gestandaardiseerde inspectie-instrumenten, getoetst aan wetgeving, richtlijnen en het referentiekader voor de psychiatrische ziekenhuizen. Ze willen de verwachtingen toetsen aan de gewone dagelijkse werking in het ziekenhuis. Naast het doornemen van procedures en andere documenten zoals patiëntendossiers en het observeren van de praktijk, gebruiken ze ook bevragingen om informatie over de aangeboden zorg te bekomen. Ze vinden het belangrijk om met verschillende betrokkenen in de voorziening te spreken: medewerkers, artsen, managers, staf en patiënten.
De Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website.

FOD Contract kwaliteit en patiëntveiligheid 2023-2024

De FOD Volksgezondheid stimuleert de verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen aan de hand van meerjarencontracten rond kwaliteit en patiëntveiligheid met bijhorende financiering. Momenteel nemen we deel aan het 4de meerjarencontract. 
Door het contract te ondertekenen verbindt Zorggroep Sint-Kamillus zich om rond een aantal algemene en specifieke thema’s verbeteracties te ondernemen. We rapporteren jaarlijks aan de FOD tegen 31 maart.

Voor de nieuwe overeenkomst voor 2023 en 2024 wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om onderstaande thema’s te relateren aan het gebruik van psychofarmaca in het algemeen en benzodiazepines in het bijzonder.

Het programma bestaat uit de volgende vier assen:

1. Prioritaire thema’s voor psychiatrische ziekenhuizen: uit de jaarlijkse rapportage van de ziekenhuizen over het derde meerjarige programma (2018-2022) werd duidelijk welke thema’s prioritair moeten blijven en waarvoor de psychiatrische ziekenhuizen nood hebben aan ondersteuning voor verdere implementatie. De thema’s zijn: 

 • Medicatieveiligheid 
 • Patiëntidentificatie: juiste medicatie aan juiste patiënt in juiste dosis op het juiste tijdstip en op de juiste wijze toegediend 
 • Agressie 
 • Auto-agressie (automutilatie, suïcidepoging en suïcide) 
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 • Informatieoverdracht 
 • Patiënt-en familieparticipatie 

2. Veiligheidsmanagement: het melden van veiligheidsincidenten en retrospectief analyseren, het pro-actief in kaart brengen van veiligheidsrisico’s en het meten van patiëntveiligheidscultuur 

3. Indicatoren: opmaken van indicatoren voor het monitoren van gebruik van psychofarmaca in het algemeen en van benzodiazepines in het bijzonder. 
 
4. Zorgcontinuïteit: delen van praktijkvoorbeelden

Het totale financieringsbedrag voor 2023 bedraagt € 2.334.921 (index 1 januari 2023) en wordt verdeeld à rato van het aantal erkende bedden. Ziekenhuizen met minder dan 100 bedden ontvangen een vast financieringsbedrag van € 11.500.

Kwaliteitsmonitoring Broeders van Liefde

Werken aan kwaliteit betekent met een onbevangen blik de dingen aanschouwen om eruit te leren en te blijven verbeteren in de richting die we voor ogen hebben. De dynamische aard van kwaliteit nodigt uit om dit herhaaldelijk doen. Het gaat over telkens opnieuw zien, leren en groeien en dit ten voordele van patiënten en hun omgeving.
Die ‘onbevangen blik’ krijgt vorm via monitoring van patiëntengegevens en data over de zorgunits en de zorggroepen. Die data zijn alle kwantitatief van aard en worden verzameld via de kwaliteitsindicatoren. Nadien, als men wil leren uit de data, voegt men daar kwalitatieve kennis aan toe: dan worden ervaringen, casusbeschrijvingen en verhalen belangrijk om extra betekenis te geven aan deze gegevens.

Als zorggroep participeren wij aan deze kwaliteitsmonitoring aan de hand van 4 werkvormen:

 • Via jaarlijks overleg met het beheerscomité zorg
 • Via het overleg met werkgroepen
 • Via uitwisseling binnen leergroepen
 • Via uitwisseling over kwartaalrapportages over patiëntveiligheid

De kwaliteitsindicatoren bestaan uit 4 thema's met telkens specifieke indicatoren:

Indicatoren

Qamillus 

Qamillus (Q = Quality) is de overkoepelende naam voor de hele kwaliteitswerking van Zorggroep Sint-Kamillus. Het gaat om concrete initiatieven waarmee we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering. Kwaliteit en veiligheid komen niet spontaan tot stand. Daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de huidige manier van werken en bij de veiligheidsrisico's die er zijn. In onze zorggroep werken we met een beleidscyclus en een kwaliteitssysteem. De beleidscyclus omvat het bepalen en opvolgen van vierjaarlijkse lange termijndoelen (=strategische beleidsplanning) en jaarlijkse doelen op ziekenhuis-, doelgroep- en afdelingsniveau (=operationele jaaractieplannen). Het kwaliteitssysteem omvat het geheel van alle processen (bv. voor opname, ontslag, zorgprogramma’s), procedures (bv. over noodplannen of afzondering), communicatie, vorming en training.

Elke dag geven onze medewerkers het beste van zichzelf om de patiënten veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Zij worden hierin ondersteund door onze kwaliteitscoördinator en -medewerker die de vinger aan de pols houden en de nieuwste trends, richtlijnen en ontwikkelingen opvolgen, samen met de stuurgroepen kwaliteit. Daarnaast buigen verschillende werkgroepen zich over specifieke thema’s zoals valpreventie, middelengebruik, vrijheidsbeperkende maatregelen... Nieuwe procedures worden uitgeschreven, bestaande worden gecontroleerd en, indien nodig, herschreven of aangevuld volgens de nieuwste inzichten. Verder ligt de focus op de implementatie van procedures op de werkvloer en continue opleiding en bijscholing van de medewerkers. 

Patiënt krijgt actieve rol

We proberen onze patiënten en hun familie en netwerk zoveel mogelijk te betrekken in het zorgproces en in onze werking. Patiënten hebben inspraak bij de opmaak van hun behandelplan en worden bevraagd in het kader van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). Deze vragenlijst wordt georganiseerd vanuit het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) om de ervaringen van patiënten met de zorg en het zorgproces in kaart te brengen. 

Onze cliëntenraad, bestaande uit de dienst herstel, directie en patiënten/bewoners, komt maandelijks samen om de noden op afdelingen of in het ziekenhuis te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn Wifi op de afdelingen en de aanwezigheid van een ervaringswerker. 

En patiënten hebben ook hun stem in de voedingsraad, waar ze feedback kunnen geven over de aangeboden maaltijden.

Patiëntveiligheid

Binnen de Zorggroep Sint-Kamillus willen we elke patiënt/bewoner kwalitatieve en veilige zorg aanbieden. We proberen continu onze zorgprocessen te optimaliseren en onveilige situaties te voorkomen. We werken in de zorg met en voor mensen en zijn er ons dan ook bewust van het feit dat er soms iets anders loopt dan voorzien. Wanneer deze onbedoelde gebeurtenissen tot schade geleid hebben of zouden kunnen leiden, vragen we aan onze medewerkers om dit te melden in ons intern meldsysteem “Melding Bijzondere Gebeurtenis”

De meldingen worden vervolgens decentraal door het afdelings- of diensthoofd onderzocht en/of opgevolgd. Men gaat niet op zoek naar een schuldige, maar tracht hieruit te leren en de processen te verbeteren. De bedoeling is om zowel correctieve als preventieve verbeteringen uit te werken. Daarnaast wordt er ook steeds centraal bekeken of er op thema- en/of zorggroepniveau verbeteringen mogelijk zijn. Bij ernstige (bijna) incidenten wordt een uitgebreide incidentanalyse overwogen. De incidenten binnen onze instelling betreffen voornamelijk fysieke en verbale agressie, wegloopgedrag, valincidenten en medicatie.

Interne audits en veiligheidsrondes

Als zorggroep hebben we er bewust voor gekozen om ook interne audits en veiligheidsrondes in te voeren. Vooropgestelde normen en werkafspraken worden via intern opgeleide auditoren getoetst op de werkvloer. Zo gaan we na of medewerkers de richtlijnen voor handhygiëne volgen, of de noodprocedures gekend zijn, of de procedures juist toegepast worden… Deze bevindingen worden gerapporteerd aan de afdelingen, de betrokken werkgroepen/verantwoordelijken en stuurgroep kwaliteit, waaruit vervolgens verbeteracties worden opstellen. 

Accreditatie Zorggroep Sint-Kamillus

Accreditatie is een methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren en een stevige basis te leggen in het procesmatig verbeteringsgericht denken. De zorg- en ondersteunende processen worden getoetst door een externe organisatie op basis van gedefinieerde standaarden. De externe organisatie waarmee Zorggroep Sint-Kamillus samenwerkt is Qualicor Europe. Het resultaat van accreditering is een kwaliteitslabel of -erkenning. In 2021 ontving Zorggroep Sint-Kamillus een gouden kwaliteitslabel voor de doelgroep Cerenah en de ondersteunende diensten. Vanaf 2022 is men gestart met een zorggroepbrede accreditering van zowel de verblijfsafdelingen, Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's) als de mobiele werking.

Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg (VIKZ) 

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft 'Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg' ontwikkeld volgens een vaste evidence-based methodologie. Als zorggroep participeren we vanaf 2023 aan 4 indicatoren:

 • De Vlaamse Patiëntenpeiling
 • Suïcidepreventie 2.0
 • Benzodiazepines
 • Zorgplannen PVT

De resultaten van de meting binnen de referentieperiode worden verwerkt door het VIKZ en gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be.

De Vlaamse Patiëntenpeiling wordt binnen Zorggroep Sint-Kamillus ook buiten de referentieperiode afgenomen bij patiënten die op ontslag gaan. De interne stuurgroep zorgkwaliteit bespreekt de resultaten en bekijkt samen met de afdelingen en patiënten/bewoners waar verbeteracties nodig en mogelijk zijn. Je kan de volledige analyse en interpretatie hier terugvinden.

Vlaamse zorginspectie

Zorginspectie is een dienst van de Vlaamse overheid. Zij inspecteren een ruime waaier aan zorgvoorzieningen, van kinderopvang over woonzorgcentra tot ziekenhuizen. Op basis van onder meer de inspectieverslagen beslist de Vlaamse overheid over opvolging, erkenningen en subsidies. Een inspectie gebeurt onaangekondigd.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, worden relevante elementen, via gestandaardiseerde inspectie-instrumenten, getoetst aan wetgeving, richtlijnen en het referentiekader voor de psychiatrische ziekenhuizen. Ze willen de verwachtingen toetsen aan de gewone dagelijkse werking in het ziekenhuis. Naast het doornemen van procedures en andere documenten zoals patiëntendossiers en het observeren van de praktijk, gebruiken ze ook bevragingen om informatie over de aangeboden zorg te bekomen. Ze vinden het belangrijk om met verschillende betrokkenen in de voorziening te spreken: medewerkers, artsen, managers, staf en patiënten.
De Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website.

FOD Contract kwaliteit en patiëntveiligheid 2023-2024

De FOD Volksgezondheid stimuleert de verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen aan de hand van meerjarencontracten rond kwaliteit en patiëntveiligheid met bijhorende financiering. Momenteel nemen we deel aan het 4de meerjarencontract. 
Door het contract te ondertekenen verbindt Zorggroep Sint-Kamillus zich om rond een aantal algemene en specifieke thema’s verbeteracties te ondernemen. We rapporteren jaarlijks aan de FOD tegen 31 maart.

Voor de nieuwe overeenkomst voor 2023 en 2024 wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om onderstaande thema’s te relateren aan het gebruik van psychofarmaca in het algemeen en benzodiazepines in het bijzonder.

Het programma bestaat uit de volgende vier assen:

1. Prioritaire thema’s voor psychiatrische ziekenhuizen: uit de jaarlijkse rapportage van de ziekenhuizen over het derde meerjarige programma (2018-2022) werd duidelijk welke thema’s prioritair moeten blijven en waarvoor de psychiatrische ziekenhuizen nood hebben aan ondersteuning voor verdere implementatie. De thema’s zijn: 

 • Medicatieveiligheid 
 • Patiëntidentificatie: juiste medicatie aan juiste patiënt in juiste dosis op het juiste tijdstip en op de juiste wijze toegediend 
 • Agressie 
 • Auto-agressie (automutilatie, suïcidepoging en suïcide) 
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 • Informatieoverdracht 
 • Patiënt-en familieparticipatie 

2. Veiligheidsmanagement: het melden van veiligheidsincidenten en retrospectief analyseren, het pro-actief in kaart brengen van veiligheidsrisico’s en het meten van patiëntveiligheidscultuur 

3. Indicatoren: opmaken van indicatoren voor het monitoren van gebruik van psychofarmaca in het algemeen en van benzodiazepines in het bijzonder. 
 
4. Zorgcontinuïteit: delen van praktijkvoorbeelden

Het totale financieringsbedrag voor 2023 bedraagt € 2.334.921 (index 1 januari 2023) en wordt verdeeld à rato van het aantal erkende bedden. Ziekenhuizen met minder dan 100 bedden ontvangen een vast financieringsbedrag van € 11.500.

Kwaliteitsmonitoring Broeders van Liefde

Werken aan kwaliteit betekent met een onbevangen blik de dingen aanschouwen om eruit te leren en te blijven verbeteren in de richting die we voor ogen hebben. De dynamische aard van kwaliteit nodigt uit om dit herhaaldelijk doen. Het gaat over telkens opnieuw zien, leren en groeien en dit ten voordele van patiënten en hun omgeving.
Die ‘onbevangen blik’ krijgt vorm via monitoring van patiëntengegevens en data over de zorgunits en de zorggroepen. Die data zijn alle kwantitatief van aard en worden verzameld via de kwaliteitsindicatoren. Nadien, als men wil leren uit de data, voegt men daar kwalitatieve kennis aan toe: dan worden ervaringen, casusbeschrijvingen en verhalen belangrijk om extra betekenis te geven aan deze gegevens.

Als zorggroep participeren wij aan deze kwaliteitsmonitoring aan de hand van 4 werkvormen:

 • Via jaarlijks overleg met het beheerscomité zorg
 • Via het overleg met werkgroepen
 • Via uitwisseling binnen leergroepen
 • Via uitwisseling over kwartaalrapportages over patiëntveiligheid

De kwaliteitsindicatoren bestaan uit 4 thema's met telkens specifieke indicatoren:

Indicatoren