Rechten van de patiënt

In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt. Ook in een relatie tussen zorgvrager (patiënt) en de zorgverlener is dit belangrijk. Hierbij informeren we je over de wet ‘Rechten van de patiënt’. Zo kunnen zorgvragers en zorgverlener(s) zo goed mogelijk samenwerken tijdens een verblijf in Zorggroep Sint-Kamillus. Meer informatie over deze wet vind je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt' of op de website www.patientrights.be.

Ontvangen van een kwaliteitsvolle zorgverlening

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke zorgverlening binnen de beschikbare medische kennis en technologie. Onze dienstverlening gebeurt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder enig onderscheid (bv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging).

De zorg om lichamelijke en psychische pijn te voorkomen, behandelen en verzachten, maakt integraal deel uit van de behandeling.

Vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar

Een patiënt kiest een beroepsbeoefenaar en kan zich op elk ogenblik richten tot een andere beroepsbeoefenaar.

De wet of omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie van de gezondheidszorgen kan die vrije keuze in sommige gevallen wel beperken. Elke beroepsbeoefenaar kan om persoonlijke of beroepsredenen weigeren om een dienst aan een patiënt te verlenen, uitgezonderd in geval van nood. Als de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, moet hij de continuïteit van de zorgen wel waarborgen.

Een patiënt heeft het recht om een ‘tweede advies’ te vragen. Dit wil zeggen dat hij een andere dan de behandelende arts kan raadplegen met de vraag of de bestaande behandeling wel geschikt is, of dat er eventueel een beter alternatief is. De patiënt legt deze vraag voor aan zijn/haar behandelende arts.

Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand 

De beroepsbeoefenaar geeft zijn patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (ook al is die negatief) en de vermoedelijke evolutie ervan. De beroepsbeoefenaar geeft ook aan welk gedrag er wenselijk is.

Antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kan je je concreet informeren?’ en ‘Hoe kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon?’ lees je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.

Vrij toestemmen in een tussenkomst met voorafgaande informatie

Voor een behandeling wordt opgestart, moet de beroepsbeoefenaar daartoe de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt krijgen.

Antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe kan je al dan niet toestemmen?’ en ‘Wie geeft toestemming als je het niet meer zou kunnen’ lees je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.

Kunnen rekenen op een  zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). Een patiënt kan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over zijn ziekte, een document waarin een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aangewezen wordt).

Als een patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan hij vragen dat zijn dossier wordt overgedragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

Antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kan je jouw dossier inkijken?, ‘Hoe kan je een afschrift krijgen?, … lees je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.

Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

Mits akkoord van de patiënt, zijn bij het verstrekken van informatie alleen personen aanwezig die op professioneel vlak nodig zijn.

De informatie over de gezondheid van de patiënt mag niet aan derden worden meegedeeld (bv. voor het sluiten van een levensverzekering), behalve in geval van wettelijke afwijking en als dit nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen (bv. besmettingsrisico).

Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Is een patiënt van mening dat een beroepsbeoefenaar een van zijn rechten niet gerespecteerd heeft? En wil men hierover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geven? Dan kan dit:

Rechten van de patiënt

In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt. Ook in een relatie tussen zorgvrager (patiënt) en de zorgverlener is dit belangrijk. Hierbij informeren we je over de wet ‘Rechten van de patiënt’. Zo kunnen zorgvragers en zorgverlener(s) zo goed mogelijk samenwerken tijdens een verblijf in Zorggroep Sint-Kamillus. Meer informatie over deze wet vind je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt' of op de website www.patientrights.be.

Ontvangen van een kwaliteitsvolle zorgverlening

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke zorgverlening binnen de beschikbare medische kennis en technologie. Onze dienstverlening gebeurt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder enig onderscheid (bv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging).

De zorg om lichamelijke en psychische pijn te voorkomen, behandelen en verzachten, maakt integraal deel uit van de behandeling.

Vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar

Een patiënt kiest een beroepsbeoefenaar en kan zich op elk ogenblik richten tot een andere beroepsbeoefenaar.

De wet of omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie van de gezondheidszorgen kan die vrije keuze in sommige gevallen wel beperken. Elke beroepsbeoefenaar kan om persoonlijke of beroepsredenen weigeren om een dienst aan een patiënt te verlenen, uitgezonderd in geval van nood. Als de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, moet hij de continuïteit van de zorgen wel waarborgen.

Een patiënt heeft het recht om een ‘tweede advies’ te vragen. Dit wil zeggen dat hij een andere dan de behandelende arts kan raadplegen met de vraag of de bestaande behandeling wel geschikt is, of dat er eventueel een beter alternatief is. De patiënt legt deze vraag voor aan zijn/haar behandelende arts.

Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand 

De beroepsbeoefenaar geeft zijn patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (ook al is die negatief) en de vermoedelijke evolutie ervan. De beroepsbeoefenaar geeft ook aan welk gedrag er wenselijk is.

Antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kan je je concreet informeren?’ en ‘Hoe kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon?’ lees je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.

Vrij toestemmen in een tussenkomst met voorafgaande informatie

Voor een behandeling wordt opgestart, moet de beroepsbeoefenaar daartoe de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt krijgen.

Antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe kan je al dan niet toestemmen?’ en ‘Wie geeft toestemming als je het niet meer zou kunnen’ lees je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.

Kunnen rekenen op een  zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). Een patiënt kan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over zijn ziekte, een document waarin een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aangewezen wordt).

Als een patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan hij vragen dat zijn dossier wordt overgedragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

Antwoorden op vragen zoals ‘Hoe kan je jouw dossier inkijken?, ‘Hoe kan je een afschrift krijgen?, … lees je in de brochure Wet ‘Rechten van de patiënt’.

Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

Mits akkoord van de patiënt, zijn bij het verstrekken van informatie alleen personen aanwezig die op professioneel vlak nodig zijn.

De informatie over de gezondheid van de patiënt mag niet aan derden worden meegedeeld (bv. voor het sluiten van een levensverzekering), behalve in geval van wettelijke afwijking en als dit nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen (bv. besmettingsrisico).

Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Is een patiënt van mening dat een beroepsbeoefenaar een van zijn rechten niet gerespecteerd heeft? En wil men hierover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geven? Dan kan dit: