Binnen onze kwaliteitswerking ‘Qamillus’ nemen wij actief deel aan VIP², het Vlaams Indicatorenproject. 

VIP² - Vlaams Indicatorenproject 

Het Vlaamse Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals VIP² is een project van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) met als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren. VIP² strekt zich uit over volgende zorgsectoren: algemene ziekenhuizen, eerstelijnsgezondheidszorg, residentiële ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. 

Om erover te waken dat de gemeten kwaliteitsindicatoren zélf voldoen aan de nodige kwaliteitscriteria, en dus betrouwbaar en valide zijn, gebeurt de ontwikkeling en opvolging in nauwe samenwerking met heel wat belangrijke stakeholders. Voor de sector GGZ zijn dit bijvoorbeeld: Zorgnet-Icuro, de Federatie Beschut Wonen, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en het Vlaams Patiëntenplatform. Wil je hierover meer weten? Kijk dan eens op www.zorgkwaliteit.be.

Zorggroep Sint-Kamillus heeft zich voor 2020 in de ziekenhuiswerking, mobiele werking én Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) geëngageerd voor de opvolging van 2 indicatoren:
•    de Vlaamse PatiëntenPeiling
•    betrekken van de context.

De Vlaamse PatiëntenPeiling

Om onze zorg continu te kunnen verbeteren, moeten we aandachtig luisteren naar wat patiënten ons te vertellen hebben. Hoe hebben zij de zorg ervaren? Hebben we voldoende informatie aangereikt? Hoe was de relatie met de zorgverleners? Heeft de behandeling geholpen? 

Een van de manieren om de patiënt aan het woord te laten, is via de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). De VPP is een vragenlijst om de ervaringen van patiënten met de zorg en het zorgproces in kaart te brengen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst. Dit zijn de meest recente resultaten voor Zorggroep Sint-Kamillus:

Deze resultaten vind je ook op www.zorgkwaliteit.be. Je kan er de resultaten vergelijken of benchmarken met andere voorzieningen. Benchmarken biedt kansen om ons te spiegelen aan sectorgenoten. Goed voor reflectie en kwaliteitsverbetering. We kiezen voor transparantie en tonen zo aan hoe we onze zorg blijvend opvolgen en bijsturen. 

Door deel te nemen aan de benchmark stellen we ons toetsbaar én in zekere mate ook kwetsbaar op. Benchmarken bevat immers enkele valkuilen: 

 • Verschillen in uitkomsten zijn niet altijd toe te schrijven aan kwaliteit, maar aan de populatie. In onze voorziening begeleiden we enkele groepen met een complexe problematiek voor wie de bestaande vragenlijsten niet zo gemakkelijk in te vullen zijn. We verwijzen naar gedwongen opgenomen patiënten, anderstaligen, personen met een andere culturele achtergrond, patiënten met een verstandelijke beperking, … Hierdoor is het vaak moeilijk (of onmogelijk) om uitkomsten te vergelijken tussen voorzieningen. Toch kunnen niet-geoefende lezers de vergelijking interpreteren als een rangschikking van goed presterende naar minder goed presterende zorgvoorziening.
 • Verschil in uitkomsten kan ook toe te schrijven zijn aan de behandeldoelen. Deze kunnen verschillen van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten willen volledig genezen, anderen willen dat bepaalde symptomen minder zwaar doorwegen en hopen te leren leven met de ziekte. Als we de behandeldoelen - die we in overleg met de patiënt afspreken - halen, dan kunnen we van een positieve uitkomst spreken, ongeacht de objectieve aan- of afwezigheid van bepaalde symptomen. Dit in objectieve metingen integreren is methodologisch niet eenvoudig uit te werken.
 • Als harde conclusies en afrekeningen verbonden worden aan benchmarking bestaat het riscio dat bepaalde zorgactoren selectieve opnames realiseren en enkel (minder complexe) ziektebeelden behandelen waarvoor goede uitkomsten gegarandeerd zijn. Wij blijven vanuit onze missie en identiteit kiezen voor de meest kwetsbare personen met een (soms ernstige) psychische zorgvraag.
 • Het streefdoel van de benchmark wil de zorgvoorziening uitdagen om het huidige niveau van zorgkwaliteit elke keer wat hoger te trekken. We worden hierdoor uitgedaagd om na te denken waar we onze zorg nog verder kunnen verbeteren. De lat wordt dus bewust gelegd boven het niveau van kwaliteit dat we vandaag halen. De niet-geoefende lezer zou dit echter kunnen interpreteren als zijnde een voorziening die ondermaats presteert.
 • Benchmarkgegevens worden gebracht zonder beschrijving van de situatie waarin de patiënt, zijn/haar naasten, diens hulpverleners en de organisatie zich op dat moment bevindt. Het vergelijken van voorzieningen onderling zegt weinig als men niet weet wat er op dat moment allemaal speelt. Voor een goede kwaliteit van zorg is het van belang dat een organisatie het telkens beter gaat doen, dat ze jaar na jaar groeit in de zorg die ze aanbiedt. Dit betekent dat de evolutie doorheen de verschillende jaren relevanter is dan het onderling vergelijken van organisaties. 
 • Een benchmark kan enkel worden ingezet voor die facetten in de zorg die zich in cijfers laten uitdrukken. Dat wat niet kan gevat worden in een getal, komt niet in beeld: een ontmoeting van mens tot mens, warme contacten, een knipoog, een schouderklopje, …

Binnen onze kwaliteitswerking ‘Qamillus’ nemen wij actief deel aan VIP², het Vlaams Indicatorenproject. 

VIP² - Vlaams Indicatorenproject 

Het Vlaamse Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals VIP² is een project van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) met als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren. VIP² strekt zich uit over volgende zorgsectoren: algemene ziekenhuizen, eerstelijnsgezondheidszorg, residentiële ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. 

Om erover te waken dat de gemeten kwaliteitsindicatoren zélf voldoen aan de nodige kwaliteitscriteria, en dus betrouwbaar en valide zijn, gebeurt de ontwikkeling en opvolging in nauwe samenwerking met heel wat belangrijke stakeholders. Voor de sector GGZ zijn dit bijvoorbeeld: Zorgnet-Icuro, de Federatie Beschut Wonen, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en het Vlaams Patiëntenplatform. Wil je hierover meer weten? Kijk dan eens op www.zorgkwaliteit.be.

Zorggroep Sint-Kamillus heeft zich voor 2020 in de ziekenhuiswerking, mobiele werking én Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) geëngageerd voor de opvolging van 2 indicatoren:
•    de Vlaamse PatiëntenPeiling
•    betrekken van de context.

De Vlaamse PatiëntenPeiling

Om onze zorg continu te kunnen verbeteren, moeten we aandachtig luisteren naar wat patiënten ons te vertellen hebben. Hoe hebben zij de zorg ervaren? Hebben we voldoende informatie aangereikt? Hoe was de relatie met de zorgverleners? Heeft de behandeling geholpen? 

Een van de manieren om de patiënt aan het woord te laten, is via de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). De VPP is een vragenlijst om de ervaringen van patiënten met de zorg en het zorgproces in kaart te brengen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst. Dit zijn de meest recente resultaten voor Zorggroep Sint-Kamillus:

Deze resultaten vind je ook op www.zorgkwaliteit.be. Je kan er de resultaten vergelijken of benchmarken met andere voorzieningen. Benchmarken biedt kansen om ons te spiegelen aan sectorgenoten. Goed voor reflectie en kwaliteitsverbetering. We kiezen voor transparantie en tonen zo aan hoe we onze zorg blijvend opvolgen en bijsturen. 

Door deel te nemen aan de benchmark stellen we ons toetsbaar én in zekere mate ook kwetsbaar op. Benchmarken bevat immers enkele valkuilen: 

 • Verschillen in uitkomsten zijn niet altijd toe te schrijven aan kwaliteit, maar aan de populatie. In onze voorziening begeleiden we enkele groepen met een complexe problematiek voor wie de bestaande vragenlijsten niet zo gemakkelijk in te vullen zijn. We verwijzen naar gedwongen opgenomen patiënten, anderstaligen, personen met een andere culturele achtergrond, patiënten met een verstandelijke beperking, … Hierdoor is het vaak moeilijk (of onmogelijk) om uitkomsten te vergelijken tussen voorzieningen. Toch kunnen niet-geoefende lezers de vergelijking interpreteren als een rangschikking van goed presterende naar minder goed presterende zorgvoorziening.
 • Verschil in uitkomsten kan ook toe te schrijven zijn aan de behandeldoelen. Deze kunnen verschillen van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten willen volledig genezen, anderen willen dat bepaalde symptomen minder zwaar doorwegen en hopen te leren leven met de ziekte. Als we de behandeldoelen - die we in overleg met de patiënt afspreken - halen, dan kunnen we van een positieve uitkomst spreken, ongeacht de objectieve aan- of afwezigheid van bepaalde symptomen. Dit in objectieve metingen integreren is methodologisch niet eenvoudig uit te werken.
 • Als harde conclusies en afrekeningen verbonden worden aan benchmarking bestaat het riscio dat bepaalde zorgactoren selectieve opnames realiseren en enkel (minder complexe) ziektebeelden behandelen waarvoor goede uitkomsten gegarandeerd zijn. Wij blijven vanuit onze missie en identiteit kiezen voor de meest kwetsbare personen met een (soms ernstige) psychische zorgvraag.
 • Het streefdoel van de benchmark wil de zorgvoorziening uitdagen om het huidige niveau van zorgkwaliteit elke keer wat hoger te trekken. We worden hierdoor uitgedaagd om na te denken waar we onze zorg nog verder kunnen verbeteren. De lat wordt dus bewust gelegd boven het niveau van kwaliteit dat we vandaag halen. De niet-geoefende lezer zou dit echter kunnen interpreteren als zijnde een voorziening die ondermaats presteert.
 • Benchmarkgegevens worden gebracht zonder beschrijving van de situatie waarin de patiënt, zijn/haar naasten, diens hulpverleners en de organisatie zich op dat moment bevindt. Het vergelijken van voorzieningen onderling zegt weinig als men niet weet wat er op dat moment allemaal speelt. Voor een goede kwaliteit van zorg is het van belang dat een organisatie het telkens beter gaat doen, dat ze jaar na jaar groeit in de zorg die ze aanbiedt. Dit betekent dat de evolutie doorheen de verschillende jaren relevanter is dan het onderling vergelijken van organisaties. 
 • Een benchmark kan enkel worden ingezet voor die facetten in de zorg die zich in cijfers laten uitdrukken. Dat wat niet kan gevat worden in een getal, komt niet in beeld: een ontmoeting van mens tot mens, warme contacten, een knipoog, een schouderklopje, …