Z O R G A A N B O D
   
  DOELGROEP VOLWASSENEN - FORENSISCHE PSYCHIATRIE
   
Forensisch Rehabilitatietehuis (FRT)
   
 

FRT (Forensisch Rehabilitatietehuis) richt zich qua doelgroep op mensen die een prognose hebben voor een langer behandelingsperspectief. Vanuit de opdracht onderscheiden zich daarbij twee groepen, waaronder een resocialisatiegroep en een groep 'long stay'.

FRA is de open afdeling van het FRT (Forensisch Rehabilitatie Tehuis). Op de afdeling verblijven geÔnterneerde patiŽnten die zowel een psychotische als een persoonlijkheidsproblematiek kunnen hebben. Als perspectief is een lang verblijf zonder vastgelegde einddatum mogelijk (long-stay) maar evenzeer kan op het ritme van de bewoner zelf gewerkt worden aan een heroriŽntatie in de maatschappij. Voor elke bewoner wordt gestreefd om het risico op recidive te verminderen en de groeimogelijkheden te optimaliseren. Op de afdeling zelf wordt getracht een woonklimaat te creŽren, een stressarme omgeving. Vanuit een zorg op maat visie worden behandeldoelen opgesteld om een zo maximaal mogelijke zelfstandigheid na te streven voor elke bewoner. Afhankelijk van het perspectief wordt de klemtoon gelegd op bijvoorbeeld het stimuleren en handhaven van dagdagelijkse handelingen, het zoeken naar vrije tijdsbesteding of (vrijwilligers)werk of het actief trainen van woonvaardigheden. Rehabilitatie en resocialisatie staan centraal: er wordt gestreefd om elke plaats of functie die bewoners in de maatschappij kunnen (her)verwerven te maximaliseren.

FRB richt zich op bewoners:

  • Die een beperkte mate van vrijheid aankunnen.
  • Waarbij het samenleven in groep beter gaat dan op FRC, maar toch een voortdurende opgave is.
  • Die een blijvende aandacht op een veilige leefomgeving nodig hebben.

FRC richt zich op die groep bewoners die voldoen aan ťťn of meer van volgende criteria:

  • Het aankunnen van een beperkte mate van vrijheid. Dit vullen we concreet in door een regelmatige meldingsplicht.
  • Soms regressief gedrag vertonen waardoor het samenleven met anderen veel aandacht vraagt.
  • Een ernstige pathologie. Aard van pathologie is hierbij geen selectiecriterium.
  • Bewoners die een blijvende aandacht op het creŽren van een veilige leefomgeving nodig hebben.
  • Het spreekt voor zich dat beide groepen niet altijd even duidelijk te onderscheiden zijn. Bij een toewijzing aan een van de groepen, vertrekken we in eerste instantie van de noden van de bewoner en de beschikbare plaats.

FRB/C maakt gebruik van de principes van rehabilitatie. Het middel bij uitstek is een zo goed mogelijk leefklimaat voor de bewoner te scheppen. De opdracht van FRB/C is tweeledig: enerzijds is FRB/C een afdeling met lang verblijf, zonder vastgelegde einddatum. Anderzijds heeft FRB/C ook een resocialiserende opdracht. Het doel is hierbij een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij de individuele bewoners te realiseren. Ook voor dit proces moet men eerder een langere termijn voor ogen hebben

We vertrekken vanuit een rehabilitatievisie die hulp verleent aan de hele mens (biopsychosociale visie). Onze visie gaat uit van de wensen en behoeften van deze mens en sluit zoveel mogelijk aan bij de sterke kant van het individu. Dit leunt dicht aan bij het 'Good Lives Model' . Er wordt bij dit model van uit gegaan dat de kwaliteit van leven een belangrijke inperking op het risico op herval in delict inhoudt. Tevens negeren we de risico's niet. We richten ons dus ook op het verminderen van het risico op delictrecidive door voor een op het individu gerichte zorg te voorzien. Dit leunt aan bij het 'Risk-Needs-Responsivity' model. Hierbij gaan we uit van de inschatting van het risico, en worden daar de begeleidingsdynamieken op toegepast. In de langdurige forensische zorg staat het delictrisico echter niet meer zo centraal. De scope verplaatst zich hier naar een steunende en structurerende omgeving op maat , zonder echter het delict uit het oog te verliezen. Stabilisering van de bewoner is hierin cruciaal.

   
  Contactpersonen:
   
 
Mevr. Anne-Marie WELLEKENS psychiater
Mevr. Kathleen BORMANS afdelingshoofd FRA
Mevr. Sofie VANDENWIJNGAERDEN afdelingshoofd FRB/C
Mevr. Ilse GEENS maatschappelijk werker FRB/C
Dhr. Fred JANSEN maatschappelijk werker FRA
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304